• Home
  • Blog
  • Podstawowe metody oczyszczania ścieków

Podstawowe metody oczyszczania ścieków

Oczyszczanie ścieków ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska. Powodem tego jest ich skład, który stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia wszystkich żywych organizmów, w tym również ludzi. Obecnie wykorzystuje się różne metody i technologie neutralizacji toksycznych związków zawartych w ściekach. Ich dobór zależy przede wszystkim od rodzaju zanieczyszczeń i stopnia ich szkodliwości. W dzisiejszym artykule przedstawiamy charakterystykę najpopularniejszych metod oczyszczania.

Klasyfikacja metod oczyszczania ścieków i ich krótka charakterystyka

Metody oczyszczania ścieków można podzielić na:

  • Mechaniczne

Polegają na usuwaniu zawiesin i gęstych zanieczyszczeń za pomocą specjalnych systemów zbudowanych m.in. z krat, sit, filtrów, zgarniaczy oraz osadników, takich jak m.in. osadnik prostokątny. Te w następnej kolejności mogą być np. kompostowane lub rozdrabniane.

  • Chemiczne

Bazują na zastosowaniu preparatów lub tworzeniu specyficznych warunków wywołujących konkretne procesy przyspieszające rozkład zanieczyszczeń. W tej kategorii wyróżnia się np. koagulację, czyli wytrącanie zwartego osadu w efekcie łączenia cząstek koloidowych w większe zespoły oraz neutralizację, czyli proces zobojętniania ścieków. Oprócz tego do metod chemicznych zalicza się też: ekstrakcję, sorpcję, elektrolizę i destylację.

  • Biologiczne

W procesach rozkładu ścieków wykorzystują mikroorganizmy, które uaktywniają się w warunkach tlenowych lub beztlenowych. Oczyszczanie biologiczne polega na utlenianiu i mineralizacji związków organicznych zawartych w ściekach, które służą za pokarm dla wspomnianych mikroorganizmów.

Wszystkie powyższe metody można ze sobą łączyć. Tym samym w oczyszczalniach ścieków znajdują zastosowanie np. metody mechaniczno-biologiczne czy mechaniczno-chemiczne.